Fönster av PVC och aluminium – villkor för service och garanti

 

1. BRUKSANVISNING – betjäning av fönster och säkerhet vid nyttjande av fönster

 

  • Basfunktioner

 

Stängning

Öppning

Vinkling

Mikroventilation

fonster-Polen-stangning fonster-Polen-oppning fonster-Polen-vinkling fonster-Polen-mikroventilation

 

 

 

 

  • JUSTERING (endast vid behov)

FONSTER-BRUKSANVISNING -JUSTERING

 

 

  • ANMÄRKNING beträffande montering av rullgardiner

Använd inte mer än en styranordning för att styra en enda rörmotor. Använd inte en enda styranordning för att styra flera rörmotorer. En felaktig anslutning kan skada motorer.

 

FONSTER-Polen-montering

 

 

2. MONTERINGSANVISNINGAR

 

  • fonster-Polen-MONTERINGSANVISNINGAR1Borttagning av fönstrets vinge

Utskjutning av bulten av stöd för vridbeslaget sker endast vid det stängda fönstret. Bulten av stöd för vridbeslaget ska dras ut i det visade läget med hjälp av ett monteringshandtag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • fonster-Polen-MONTERINGSANVISNINGAR2Installation av fönstrets vinge

Isättning av bulten av stöd för vridbeslaget sker endast vid det stängda fönstret. Bulten av stöd för vridbeslaget.

Slutmontering
1. Sätt i bulten av stöd för vridbeslaget manuellt.
2. Dra åt bulten av stöd för vridbeslaget med hjälp av ett monteringshandtag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. UNDERHÅLL AV BESLAG

De av företaget TUR-PLAST producerade balkongfönstren och balkongdörrarna är utrustade med MACO MULTI-MATIC flerpunktsbeslag av hög kvalitet. Tack vare detta kan garanteras bäst servicekomfort, pålitlighet och slitstyrka. Det viktigaste villkoret för säkerställande av en effektiv och väl fungerande beslagets mekanism är genomförande av följande handlingar:
– Minst en gång per år ska man smörja och olja låsningsställen och alla rörliga delar.
– Man ska kontrollera beslagets element i fråga om fästets hållfasthet och graden av slitage. Om
beslagen är skadade, byt ut defekta komponenter.
– Använd endast sådana fönsterrengöringsmedel som inte skadar beslagets antikorrosion-beläggning.
– Montering- och reparationsarbeten dvs. justering av beslag och i synnerhet justering av hörn-
gångjärnen och vridbeslag samt byte av slitna eller skadade beslag ska utföras av servicepersonal.
– Använd endast fett eller maskinolja fri från hartser och syror som lämpar sig för smörjning av
flerpunktsbeslag.

 

 

fonster-Polen-UNDERHÅLL-AV-BESLAG

 

 

 

4. VILLKOR FÖR EUROPAGARANTI

1. Produkten har godkänts för marknadsföring och användning inom byggbranschen på grundval av
CE-märkning och deklaration om överensstämmelse enligt standarden PN-EN 14351-1 + A1: 2010f eller
som produkt för enskilt bruk. PPH „TUR-PLAST” Czaplinek ul. Pławieńska 7 som tillverkare av
PVC-snickerier, vars sort preciseras i ett försäljningsbevis, garanterar att dessa produkter är av god
kvalitet, har fått certifikat och är fria från tillverkningsfel.

 

2. Garantin omfattar sådana PVC-snickerier som:
– har byggts in enligt den monteringsanvisning som kunden fått
– har inga tecken på konstruktionsförändringar som gjorts av användaren
– har underhållits enligt tillverkarens anvisningar.

 

3. Garantin för produkterna gäller för perioden:
– PVC fönster (ramar, vinge, packningar) – 5 år
– skjutdörrar HS och PSK (ramar, vinge, packningar) – 5 år
– PVC ingångs- och terrassdörrar – 2 år
– aluminiumdörrar och aluminiumfönster – 2 år
– täthet av flerglasrutor
– kassettrullgardiner, det adaptiva systemet av rullgardiner och rullgardiner som monteras under puts – 2 år
– beslag (fönsterbeslag, beslag till HS och PSK, dörrbeslag), dörrstängare , fönsterbänkar , dörrhandtag, klistrade spröjs och annan specialutrustning – 2 år.

 

4. Garantin träder i kraft efter det att varorna blivit till fullo betalda. Inlämnande av ett klagomål utgör inte
något skäl för att ställa in betalningar för levererade varor.

 

5. Garantin omfattar inte:
– defekter och skador som skett i samband med felaktig transport och lagring som utförs av köparen.
– defekter och skador som skett i samband med felaktig montering som utförs själv av köparen.
– skador som orsakats av byggnadens felaktiga konstruktion.
– mekaniska skador (sprickor, repor) på profiler och fönster.
– skador som orsakats genom självständig demontering av fönstrets element: galler, persienner eller
annan extrautrustning som är oförenlig med standard fönstersystem.
– produkter som demonterats från den ursprungliga platsen och återmonterats på en annan plats.
– skador som uppkommit av felaktig hantering och bristande underhåll.
– kador orsakade av förorening av produkter vid efterbehandlingsarbeten i anslutning till
byggverksamhet t ex genom gnistor.
– skador som uppkommit av kontakt med varma och skarpa föremål.
– beslagens skador som orsakats av förorening ( t ex genom puts, murbruk) eller brist på
intervallsmörjning i enlighet med instruktionerna.
– imbildning på insidan eller utsidan av utrymmet som följd av utrymmets dåliga ventilation eller
atmosfäriska faktorer.
– skillnader i nyanser av glas som kan uppkomma när glas levereras vid olika tidpunkter eller
glastillverkare hat ändrats.
– ett optiskt fenomen som kallas ”Brewster vinkeln” (regnbåge effekt) eller andra fysikaliska fenomen
som är karaktäristiska för glas float.

 

6. Genomförandet av rättigheterna från denna garanti:
– Klagomål skall lämnas in skriftligen på produktens inköpsställe.
– Producent (säljare) som garant förbehåller sig rätten att bedöma och kvalificera defekter.
– Garantiservice tillhandahålls endast vid uppvisande av garanten garantikortet tillsammans med
inköpsbeviset.
– Producent (säljare) undersöker ett klagomål inom 14 dagar från dagen för inlämning av klagomålet
och reparerar defekter inom 30 dagar från den dag, då klagomålet har accepterats.
– Om det finns viktiga och objektiva skäl t ex : meteorologiska förhållanden, reparationstyp osv., kan
denna termin ändras och det kan ske efter överenskommelse med kunden.
– Reparation och dess omfattning antecknas varje gång i garantikortet.
– Köparen kan dra fördel av garantin endast då han betalt alla sina skulder.

 

7. Tillverkaren tar inget ansvar för förlust eller förstörelse av produkten som har orsakats på grund av andra
skäl än fel i produkterna.

 

8. Kostnaderna för ett omotiverat klagomål bäras av köparen.

 

9. Ovanstående garantivillkor är bindande, då man genomför periodiska serviceinspektioner av fönstren. Dessa inspektioner genomförs av en auktoriserad försäljare minst en gång per år. Serviceinspektioner är avgiftsbelagda. Kostnaden för varje inspektion fastställs av en auktoriserad försäljare.

 

10. Garantitiden löper ut efter den tid som anges i punkt 3. Köparen förlorar sina rättigheter som kan utövas enligt denna garanti:
– Om han ej följer tillverkarens instruktioner avseende montering, hantering och underhåll av snickerier
eller deras element.
– Om han göt otillåtna bearbetningar av fönster.
– Om i garantikortet saknas inköpsdatum och försäljarens underskrift och stämpel.
– Om i garantikortet har gjorts några korrigeringar av obehöriga personer.

 

Ett skadat, ofullständigt garantikort kan anses vara ogiltigt. Garantins territoriella tillämpningsområde omfattar EU-länder samt Schweiz och Norge.